Αρχές Λογιστικής για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων χωρίς λογιστικές γνώσεις (Accounting for non-Accountants) | Globaltraining

Αρχές Λογιστικής για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων χωρίς λογιστικές γνώσεις (Accounting for non-Accountants)


Date(s) and Time(s)
24 June 2020 - 03:00 PM
25 June 2020
Duration
7 hours
Cost
€180
Tel
77 77 80 30
Email Address
Live Online
Στόχος:

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης και να εμπλουτίσει τις γνώσεις που σχετίζονται με τις βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες απαιτούνται κατά την ετοιμασία και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικών αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης.
Η ανάγκη του προγράμματος προέκυψε από το γεγονός ότι πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, δεν έχουν καθόλου λογιστικές γνώσεις των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης τους.

Σκοπός:

Με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
α. Σε επίπεδο εμπλουτισμού γνώσεων
 Να ερμηνεύουν τις βασικές λογιστικές αρχές που διέπουν τις καθημερινές συναλλαγές της επιχείρησής τους
 Να ορίζουν τα διάφορα λογιστικά στοιχεία της επιχείρησής τους
 Να διαχωρίζουν την διαφορά μεταξύ λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών της επιχείρησής τους.
 Να διαχωρίσουν τις οικονομικές λειτουργίες της επιχείρησης από τις προσωπικές τους δαπάνες
 Να διακρίνουν μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της επιχείρησης τους
 Να αντιλαμβάνονται την διαφορά μεταξύ ταμειακών ροών και κερδοφορίας της επιχείρησης τους.
β. Σε επίπεδο αναβάθμισης δεξιοτήτων
 Να καταχωρούν σε απλό ηλεκτρονικό φύλλο λογαριασμού, τις καταθέσεις και πληρωμές μέσω τράπεζας
 Να κατασκευάζουν απλές οικονομικές καταστάσεις για τον υπολογισμό του κέρδους της επιχείρησής τους
 Να ελέγχουν το ύψος των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησής τους.
γ. Σε επίπεδο βελτίωσης στάσεων
 Να χειρίζονται οικονομικούς κίνδυνους από πιθανές απώλειες από χρεώστες
 Να υιοθετούν τις βασικές αρχές λογιστικής σαν μέρος των επενδυτικών αποφάσεων της επιχείρησής τους
 Να εμπεδώσουν την αρχή της επιχειρησιακής οντότητας