Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα | Globaltraining

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα


Date(s) and Time(s)
09 December 2017 - 09:00 AM
Duration
8 Ώρες
Cost
€110
Tel
+30 210 6722868
Email Address
Globaltraining/ University of Nicosia

Aναλυτική παρουσίαση και κατανόηση μέσω πρακτικών εφαρμογών του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει σήμερα σε ότι αφορά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, κατ’ εφαρμογή του Ν 4308/2014, της Λογιστικής Οδηγίας που εξέδωσε η ΕΛΤΕ, τις Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) και την ερμηνευτική καθοδήγηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Σκοπός:

Στόχος του σεμιναρίου είναι να:

  • Κατανοηθεί μια αποδεκτή μεθοδολογία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
  • Να αναλυθούν διεξοδικά οι λογιστικοί κανόνες των ΕΛΠ.
  • Να παρουσιαστούν πρακτικές εφαρμογές τήρησης διαφορών φορολογικής και λογιστικής βάσης.

Πιο συγκεκριμένα με το παρόν σεμινάριο θα αναλυθούν μεταξύ άλλων:

  • Οι κανόνες επιμέτρησης του κεφαλαίου 5 του Ν 4308/2014.
  • Η μεθοδολογία λογιστικής τήρησης φορολογικής και λογιστικής βάσης.
  • Τα υποδείγματα των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος.

Απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, λογιστές, φοροτεχνικούς.

Εγγραφή

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, πατήστε εδώ. Να σταλεί η αίτηση συμπληρωμένη στο [email protected]