Ενημερωτική Ημερίδα για την Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» | Globaltraining

Ενημερωτική Ημερίδα για την Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


Date(s) and Time(s)
16 November 2017 - 06:30 PM
Duration
2 hours
Cost
€30
Tel
210-6722868
Email

Αναλυτική παρουσίαση και κατανόηση της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014–2020, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και των επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρει για την αξιοποίηση του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους.

Σκοπός:

Στόχος της ημερίδας  να:

  • ενημερωθούν οι δυνητικοί δικαιούχοι για τις δυνατότητες  χρηματοδότησης που προσφέρει η Δράση
  • αναλυθούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι επιλέξιμες δαπάνες
  • περιγραφούν και να κατανοηθούν τα απαραίτητα βήματα και διαδικασίες που απαιτούνται για τη λήψη της χρηματοδότησης

Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν:

  • Έξυπνες τακτικές για τον επιτυχή σχεδιασμό του επιχειρηματικού σχεδίου
  • Πρακτικές συμβουλές για το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
  • Εφαρμοστικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και της εθνικής νομοθεσίας που διέπουν την υλοποίηση της Δράσης
Απευθύνεται:

Η ενημερωτική ημερίδα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου ή του  μισθωτού ή του ατομικού επιχειρηματία κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση.