Η Εταιρική Διακυβέρνηση: Ανάλυση του νόμου 4706/2020 και της απόφασης 1/891 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς | Globaltraining

Η Εταιρική Διακυβέρνηση: Ανάλυση του νόμου 4706/2020 και της απόφασης 1/891 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


Date(s) and Time(s)
23 November 2021 - 04:00 PM
30 Νovember , 7 December
Duration
16:00-19:30
Cost
€200
Tel
210-6722868
Email Address
Globaltraining Athens

Lecturer(s)

Στόχος Σεμιναρίου:

Ο πρόσφατος Νόμος 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και η σχετική απόφαση 1/891/30.09.2020 της ΕΚ περί αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου έχει δημιουργήσει πρόσθετες υποχρεώσεις στις εισηγμένες εταιρείες.
Η σωστή ανάλυση και κατανόηση των υποχρεώσεων θα διευκολύνει αφενός στην πιο αποτελεσματική εφαρμογή από τις ίδιες τις εταιρείες και αφετέρου τον έλεγχο από τους διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Προφίλ συμμετεχόντων
  • Ορκωτοί Ελεγκτές
  • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
  • Μέλη ΔΣ εισηγμένων εταιρειών
  • Στελέχη Εταιρειών σε τμήματα με αντικείμενο την
    εφαρμογή του Ν.4706/2020 (εσωτερικούς
    ελεγκτές, στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης,
    νομικής υπηρεσίας κλπ)