Η Εταιρική Διακυβέρνηση: Ορισμός, πλαίσιο και αξιολόγηση | Globaltraining

Η Εταιρική Διακυβέρνηση: Ορισμός, πλαίσιο και αξιολόγηση


Date(s) and Time(s)
04 July 2020 - 09:00 AM
Duration
7 hours
Cost
€190
Tel
210-6722868
Email Address
Globaltraining Athens

Lecturer(s)

Vassilis Monogios
Lecturer - CIA Part I
Σκοπός:

Α. Περιγραφή του σχετικού πλαισίου στην Ελλάδα Β. Αξιολόγηση Εταιρικής Διακυβέρνησης
Στόχοι:
Η Εταιρική Διακυβέρνηση ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Στο σεμινάριο θα επιχειρηθεί η ανάλυση αυτής της διττής διάστασης της εταιρικής διακυβέρνησης με απώτερο στόχο την κατανόηση του συστήματος με το οποίο οι μηχανισμοί Διοίκησης και Ελέγχου οφείλουν να συλλειτουργούν προς όφελος των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών. Επίσης θα επιχειρηθεί μία προσέγγιση σχετικά με τη μεθοδολογία και τη σημασία της αξιολόγησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης.

Προφίλ συμμετεχόντων

 Εκτελεστικά μέλη διοίκησης

 Μη εκτελεστικά μέλη διοίκησης (με έμφαση στα μέλη επιτροπών ελέγχου)

 Στελέχη επιφορτισμένα με θέματα οργάνωσης

 Στελέχη που ασχολούνται με τις αναφορές χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (corporate reporting)

 Στελέχη εσωτερικού ελέγχου

 Στελέχη τμημάτων διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης

 Σύμβουλοι επιχειρήσεων

 Νομικοί Σύμβουλοι